Regulamin

 1. WakacjeDwaPlus.pl – internetowy serwis ogłoszeniowy, którego właścicielem i Administratorem jest IT Phoenix, umożliwiający zamieszczanie ofert związanych z szeroko rozumianą branżą turystyczną. W dalszej części WakacjeDwaPlus.pl zwany jest także Serwisem, Administratorem i za każdym razem należy przez to rozumieć także IT Phoenix. Od dnia 01.10.2016 współwłaścicielem WakacjeDwaPlus.pl jest Michał Kośnik DTP Studio z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Poleskiej 13/29.  NIP 8992250950
 2. IT Phoenix – z siedzibą we Wrocławiu, 50-062 Wrocław, przy Placu Solnym 14/3 posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP PL6921465777.
 3. Oferta – czasowo udostępnione Użytkownikowi miejsce w serwisie WakacjeDwaPlus.pl, umożliwiające Użytkownikowi zaprezentowanie własnej oferty. W dalszej części zamiennie stosowana nazwa to Ogłoszenie. Serwis oferuje publikację ofert typu „nocleg”, „wycieczka”, „lokal gastronomiczny”, „wypożyczalnia”, „wydarzenie”, „atrakcja w okolicy”.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu. Użytkownik po rejestracji może otrzymać dodatkowe uprawnienia pozwalające na komentowanie oraz ocenianie ofert.
 5. Organizator – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu. Organizator dodaje oferty typu „wycieczka”. Organizator, posiadając aktywną ofertę, otrzymuje w Serwisie dodatkową podstronę na której użytkownicy mogą wyrazić swoją opinię o oferowanych przez Organizatora wycieczek.
 6. Autor – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu. Autor może dodać oferty typu „nocleg”, „lokal gastronomiczny”, „wypożyczalnia”, „wydarzenie”, „atrakcja w okolicy”.
 7. Regulamin – dokument zawierający zbiór zasad obowiązujących na WakacjeDwaPlus.pl i sporządzony przez IT Phoenix.
 8. Moment zawarcia umowy – chwila, w której dochodzi do zawarcia między Użytkownikiem, a WakacjeDwaPlus.pl prawnie wiążącego stosunku prawnego o treści określonej w Regulaminie.
 9. Rozpoczęcie wykonania umowy – chwila, od której WakacjeDwaPlus.pl aktywuje Ofertę Autora, Organizatora. Następuje to najczęściej niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty za abonament.
  1. Rejestracja
   a) rejestracja jest niezbędną czynnością polegającą na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracji. Rejestracja umożliwia komentowanie oraz ocenianie ofert zamieszczonych w Serwisie
   b) aby dokonać rejestracji należy mieć ukończone 18 lat.
   c) użytkownik dopełniając procedury rejestracji akceptuje niniejszy regulamin.
   d) użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane celem rejestracji.
   e) administrator może, w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu przez Użytkownika, usunąć jego konto.
  2. Dodawanie oferty i publikacja
   a) warunkiem zamieszczenia Oferty jest poprawne wypełnienie formularza dodania Oferty, w szczególności jego obowiązkowej części. Każdy typ oferty ma swój osobny formularz.
   b) emisja Oferty rozpoczyna się nie później niż po upływie 48 godzin od momentu dopełnienia przez Użytkownika wszelkich formalności niezbędnych do publikacji określonych w art. 2. pkt. 2a. Z przyczyn technicznych niezależnych od WakacjeDwaPlus.pl czas ten może ulec  wydłużeniu jednak dokładamy wszelkich starań, aby rozpoczęcie emisji było w możliwie krótkim czasie i odbyło się w przeciągu 2 godzin.
   c) oferty mogą być edytowane, usuwane tylko i wyłącznie przez Administratora.
   d) czas emisji Ofert typu nocleg, gastronomia, wypożyczalnia trwa 12 miesięcy od daty jej publikacji chyba, że czas ten został wydłużony poprzez promocje oferowanie przez Serwis.  Po tym okresie Oferta może być usunięta przez Administratora. Czas emisji ofert noclegowych w abonamencie Basic nie jest określony czasowo.
   e) czas emisji Ofert typu wycieczka trwa do rozpoczęcia się ostatniego terminu startu wycieczki +1 dzień i nie dłużej niż 12 miesięcy od daty jej publikacji chyba, że czas ten został wydłużony poprzez promocje oferowanie przez Serwis. Po tym okresie Oferta może być usunięta przez Administratora lub oznaczona jako nieaktualna ewentualnie zakończona.
   f) Administrator może odmówić publikacji wydarzenia lub atrakcji w przypadku, gdy nie odpowiadają one profilowi działalności i użytkownikom Serwisu.
   g) Użytkownik, Autor, Organizator wyrażają zgodę na wykorzystanie materiałów przez nich publikowanych oraz treści do użycia ich w nieograniczonej formie, czasie i ilości do promocji Serwisu i/lub właściciela oferty na portalach społecznościowych, prasie i innych mediach.
   h) Użytkownik może dodać maksymalnie 1 ofertę noclegową w abonamencie basic. Dodatkowo oferta nie zostanie umieszczona w Serwisie gdy już istnieje inna pod tym samym adresem. Czas publikacji ofert w abonamencie basic może być wydłużony ze względu na priorytetowe aktywacje ofert płatnych. Administrator może odmówić publikacji darmowej oferty noclegowej.
  3. Komentarze i opinie
   a) Użytkownicy Serwisu mogą komentować i oceniać oferty. W przypadku ofert typu wycieczka komentarz i ocena dotyczy Organizatora. Na stronie kliknij tutaj znajdziesz listę wszystkich organizatorów.
   b) w przypadku, gdy komentarz lub ocena są skrajnie niskie Administrator może rozpocząć procedurę wyjaśniającą mającą na celu ustalenie rzetelności komentarza, oceny. Do czasu wyjaśnienia komentarz, ocena mogą zostać wstrzymane przed publikacją.
   c) aby zgłosić nierzetelność komentarza, oceny należy skorzystać z formularz kontaktowego z WakacjeDwaPlus.pl i wybrać odpowiedni temat związany z komentarzami.
   d) Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność komentarzy i ocen.
  4. Edytowanie, uzupełnianie, poprawianie ofert
   a) Serwis udostępnia możliwość edytowania, poprawiania, uzupełniania ofert typu nocleg, gastronomia, wypożyczalnia.
   b) aby dokonać zmian w ofercie należy wypełnić odpowiedni formularz: dla noclegów tutaj dla lokali gastronomicznych tutaj dla wypożyczalni tutaj
   c) w ciągu roku można dokonać 1 zmiany bezpłatnie. Dodatkowe zmiany są płatne w wysokości 50 zł brutto / zmianę.
 1. Opłaty za Oferty dokonywane są na podstawie faktury proforma. Po przesłaniu przez Autora lub Organizatora formularza dodania oferty zostaje wysłana na wskazany w formularzu adres e-mail, faktura proforma. Po zaksięgowaniu wpłaty do Autora lub Organizatora zostaje wysłana faktura VAT w formacie PDF.
 2. Czas trwania oraz cenę za przedstawienie oferty w Serwisie można znaleźć pod adresem: http://www.wakacjedwaplus.pl/dodaj-oferte/.
 3. Wszystkie ceny podane w Serwisie są brutto.
 1. WakacjeDwaPlus.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w szczególności do usunięcia zamieszczonych Ofert i komentarzy, jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące WakacjeDwaPlus.pl, wprowadzające w błąd Użytkowników lub zawierające inne treści naruszające przepisy prawa.
 2. Zabrania się kopiowania zarówno treści jak i zdjęć oraz filmów, umieszczonych na WakacjeDwaPlus.pl bez pisemnej zgody Administratora.
 3. Niedozwolone jest umieszczanie zdjęć ze znakiem wodnym lub innym widocznym oznaczeniem wskazującym na pochodzenie zdjęć z innych portali i serwisów internetowych.
 4. Niedozwolone jest wprowadzanie w błąd Użytkowników portalu WakacjeDwaPlus.pl poprzez zamieszczanie nieprawdziwych cen i/lub jednostek miar.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Autora lub Organizatora Regulaminu można ten fakt zgłosić Administratorowi Serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt. Należy wybrać odpowiedni temat wiadomości „Zgłaszam naruszenie regulaminu” i przesłać link do Oferty lub komentarza, które naruszają Regulamin .
 6. WakacjeDwaPlus.pl zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych kroków celem wyjaśnienia sprawy. Administrator ma czas do 21 dni od wpłynięcia zgłoszenia o naruszeniu regulaminu, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację i podjąć odpowiednie kroki.
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu Administrator może zablokować wyświetlanie Ofert, komentarzy i/lub usunąć ja albo konto Użytkownika, Autora, Organizatora bez informowania o tym właściciela konta lub Oferty. W takim przypadku Właścicielowi oferty lub konta nie przysługuje żadne odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za powstałe z tego tytułu straty dla niego i/lub osób trzecich. Tym samym WakacjeDwaPlus.pl nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu utrudnienia i straty dla właściciela konta, oferty oraz osób trzecich.
 1. Użytkownik, Autor, Organizator jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu oraz praw osób trzecich.
 2. WakacjeDwaPlus.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści, ocen i komentarzy.
 3. WakacjeDwaPlus.pl dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże WakacjeDwaPlus.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 4. WakacjeDwaPlus.pl zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby tego typu sytuacje były planowane z dużym wyprzedzeniem, a tym samym Użytkownicy zostali odpowiednio wcześniej poinformowani.
 5. WakacjeDwaPlus.pl nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże kont” dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie fotografii z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż WakacjeDwaPlus.pl nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Serwisu.
 6. WakacjeDwaPlus.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych WakacjeDwaPlus.pl, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 7. WakacjeDwaPlus.pl nie jest stroną zawieranych umów na świadczenie usług w ramach Ofert prezentowanych za jego pośrednictwem, a jedynie dostarcza technicznej platformy umożliwiającej kontakt pomiędzy stronami transakcji.
 8. WakacjeDwaPlus.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku zawartych transakcji, jak również nie odpowiada za zachowanie stron podczas ich realizacji.
 9. WakacjeDwaPlus.pl nie pośredniczy w ewentualnych sporach pomiędzy stronami transakcji. Wszelkie kwestie sporne strony winny wyjaśniać pomiędzy sobą.
 1. Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy z WakacjeDwaPlus.pl, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Z uwagi jednak na charakter świadczonej usługi przez WakacjeDwaPlus.pl i moment rozpoczęcie jej wykonywania przez WakacjeDwaPlus.pl., Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli WakacjeDwaPlus.pl dokona emisji Oferty.
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez WakacjeDwaPlus.pl usługi w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji Oferty.
 2. Reklamacje powinny być zgłoszone WakacjeDwaPlus.pl poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce „Kontakt”. Niezbędne jest wybranie odpowiedniego tematu w w/w formularzu „Zgłoszenie reklamacyjne”.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 21 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez IT Phoenix jako Administratora Danych w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Założenie Konta i rejestracja wymaga od Użytkownika podania danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych. W przypadku ich podania, dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz ich prezentację w Serwisie.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.
 4. Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie WakacjeDwaPlus.pl czynności w ramach niniejszej usługi.
 5. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych – nr księgi 119434. Administratorem danych jest IT Phoenix.
 6. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy IT Phoenix zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 7. W naszym serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

a) Imię i nazwisko – podczas dodawania Oferty będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc być wiarygodnym Użytkownikiem, Autorem, Organizatorem Serwisu. Jest to także niezbędne w przypadku, gdy musimy wystawić fakturę VAT dla osoby fizycznej oraz firmy. W pewnych sytuacjach wystarczy, że podasz nam swój adres e-mail.
b) Adres zamieszkania – może być niezbędny do wystawienia faktury VAT.
c) Nr telefonu – jest niezbędny, aby potencjalni klienci mogli się z Tobą skontaktować w sprawie oferty. W przyszłości planujemy także wprowadzić powiadamianie telefonicznie o zmianach, promocjach oraz ewentualnych przerwach w działaniu serwisu. W przypadku telefonów komórkowych telefon może zostać wykorzystany do powiadamiania Cię poprzez wiadomości SMS o zapytaniach jakie otrzymałeś z Serwisu od klientów zainteresowanych Twoją Ofertą bądź Zapytaniem.
d) Adres email – jest niezbędny, aby potencjalni klienci mogli się z Tobą skontaktować w sprawie Oferty. Dodatkowo jest to podstawowy kanał komunikacji pomiędzy Serwisem a Tobą. Możesz poprzez niego składać zapytania, otrzymywać zapytania w tym także od potencjalnych klientów zainteresowanych Twoją Ofertą. Poprzez e-mail otrzymasz także interesujące promocje związane z Serwisem. Wszelkie powiadomienia o działaniu serwisu, zgłaszanie naruszenia regulaminu są realizowane poprzez e-mail. W przyszłości może on także być przydatny gdy zechcesz sie zapisać do naszego newslettera.
e) Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
f) Cookies – nasz serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Więcej o cookies znajdziesz w Polityce Cookies.
g) NIP – gdy prowadzisz firmę zostaniesz poproszony o podanie NIP. Firmy z krajów Unii Europejskiej będą musiały podać NIP-EU. Jest to niezbędne do uzyskania faktury VAT.
h) Pesel, numer konta bankowego – te dane będę potrzebne tylko i wyłącznie w przypadku zawierania dodatkowej umowy z IT Phoenix. Pesel jest niezbędny do umów cywilno-prawnych oraz wystawienia PIT. Numer konta bankowego jest niezbędny do rozliczeń między kontrahentem a IT Phoenix.

 1. Wyłączne prawo do bazy danych Ofert i Zapytań oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługuje Administratorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z późn. zm.).
 2. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny do wyszukiwania, za pomocą wyszukiwarek udostępnionych w ramach Serwisu, poszczególnych elementów bazy danych, oraz następnie ich kopiowania na potrzeby własne.
 3. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania.
 4. Zabrania się do korzystania z „robotów” ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych.
 5. Administratorowi przysługuje prawo do żądania zaniechania naruszenia, naprawienia jego skutków, zapłaty odszkodowania oraz wydania uzyskanych przez naruszającego korzyści.
 6. W przypadku zamiaru wykorzystania bazy danych lub jej istotnych fragmentów w zakresie wykraczającym poza uprawniony użytek własny, prosimy o kontakt z Administratorem w celu ewentualnego uzyskania indywidualnej zgody.
 7. W przypadku, gdy nastąpią rozbieżności w rozumieniu i interpretacji któregokolwiek fragmentu, artykułu, punktu, podpunktu niniejszego regulaminu, spowodowane sprzecznościami w tłumaczeniu Regulaminu, wersją obowiązującą jest wersja w języku polskim.
 8. Regulamin musi się opierać i być w zgodzie z prawem Polski a strony podlegają jurysdykcji sądów polskich. Powyższe nie stanowi przeszkody do dochodzenia swoich praw z tytułu naruszenia regulaminu, praw autorskich etc. przed jakimikolwiek sądami.
 9. Niniejszy Regulamin i Cennik usług może zostać zmieniony przez WakacjeDwaPlus.pl. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian WakacjeDwaPlus.pl poinformuje na stronie internetowej www.WakacjeDwaPlus.pl lub drogą elektroniczną poprzez e-mail.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną poprzez e-mail wszelkich informacji z IT Phoenix oraz od podmiotów z nim współpracujących. Użytkownik wyraża także zgodę na kontakt ww. podmiotom poprzez e-mail, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, fax.
 11. Jednocześnie Użytkownicy, którzy dodali dowolne Zapytanie wyrażają zgodę na otrzymywanie ofert, zapytań drogą elektroniczną poprzez e-mail i/lub telefon wszystkim korzystającym z WakacjeDwaPlus.pl.
 12. Oferty Użytkowników emitowane w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 13. Regulamin obowiązuje w treści jak wyżej od 01/10/2016 (dzień/miesiąc/rok).